Coingarden Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website en door een Coingarden-account aan te maken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Ook voldoe je aan de bepalingen en voorwaarden in deze voorwaarden. Als je de voorwaarden niet accepteert, kun je geen gebruik maken van deze website.

Door het aanmaken van een Coingarden-account verklaar je uitdrukkelijk en garandeer je dat je deze voorwaarden accepteert en dat je tenminste 18 jaar oud bent of toestemming hebt van een ouder of voogd.

Aanmaken van een Coingarden-account

Om een Coingarden-account aan te maken, moet je je aanmelden door middel van een e-mailadres en wachtwoord. Je e-mailadres kan worden geverifieerd. Coingarden kan naar eigen inzicht het aanmaken van een account weigeren.

Persoonlijke gegevens

Om bepaalde functies van je Coingarden-account te kunnen gebruiken, kan je gevraagd worden om Coingarden bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder je naam, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN. Coingarden behoudt zich het recht voor om verdere vragen te stellen en acties te ondernemen om je identiteit te verifiëren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die je indient, en je dient Coingarden op de hoogte te stellen indien de informatie verandert.

Eigen verantwoordelijkheid / beveiliging

Het invoeren van de juiste gegevens is je eigen verantwoordelijkheid. Na het bevestigen van een aankoop of verkoop, is deze definitief en kan deze niet geannuleerd, teruggedraaid of veranderd worden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je inloggegevens. Daarnaast ben jezelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging van je e-mail en de apparaten waarmee je Coingarden gebruikt.

Geen garantie waardebehoud

Je dient je er van bewust te zijn dat de Euro waarde van de crypto currencies sterk kunnen fluctueren. Er is geen enkele garantie voor enig waardebehoud.

Aankopen en verkopen

Coingarden behoudt zich het recht voor om aankopen en verkopen op te schorten, te weigeren of te annuleren, en een account te bevriezen, als een vermoeden bestaat van frauduleus handelen of in antwoord op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel.

Cryptocurrencies aankopen

Zodra je Coingarden-account succesvol is aangemaakt, kun je cryptocurrencies kopen bij Coingarden. Na afhandeling van de aankoop transactie, kan een aankoop niet geannuleerd, teruggedraaid of veranderd worden. Coingarden registreert de IBAN en naam die je hebt gebruikt voor de aankoop, zodat bij uitbetaling naar de juiste bankrekening kan worden uitbetaald.

Aankoopkoers

In de aankoopkoers die Coingarden biedt zijn de kosten en winst van Coingarden verwerkt. Hierdoor is de aankoopkoers ongeveer 2% lager dan de aankoopkoers van de grote bitcoin exchanges.
De aankoopkoers wordt elke minuut ververst.

Uitsluiting herroepingsrecht

Cryptocurrencies kunnen niet geruild of geretourneerd worden, aangezien de koers continue aan verandering onderhevig is. Je kunt cryptocurrencies altijd verkopen tegen de dan geldende verkoopkoers.

De aankoop en verkoop van crypto currencies is uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien het producten of diensten betreffen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer (Coingarden) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (artikel 16 Uitzonderingen op het herroepingsrecht, RICHTLIJN 2011/83/EU).

Cryptocurrencies verkopen

Nadat je cryptocurrencies hebt gekocht kun je de gekochte cryptocurrencies laten uitbetalen in Euro. Coingarden zal zijn bank opdracht geven om het bedrag in Euro over te maken op de door jou geselecteerde bankrekening. Coingarden betaalt alleen uit naar een bankrekening die je hebt gebruikt voor de aankoop van cryptocurrencies via Coingarden.

Verkoopkoers

In de verkoopkoers die Coingarden biedt zijn de kosten en winst van Coingarden verwerkt. Hierdoor is de verkoopkoers ongeveer 2% lager dan de verkoopkoers van de grote bitcoin exchanges. De verkoopkoers wordt elke minuut ververst.
Bij het verkopen van cryptocurrencies wordt de verkoopkoers vastgesteld wanneer je aangeeft hoeveel cryptocurrencies je wilt verkopen. Als Coingarden je verkoopverzoek goedkeurt, dan is het getoonde te ontvangen Euro bedrag gegarandeerd.

Dashboard

In het dashboard van Coingarden wordt de huidige Euro waarde van je crypto currencies getoond. Deze Euro waarde is gebaseerd op de huidige koers van de grote bitcoin exchanges.

Cryptocurrencies overmaken of versturen

Coingarden is een platform voor het kopen, verkopen en beheren van crypto currencies. Het is op dit moment niet mogelijk om cryptocurrencies naar iemand anders over te maken, te versturen naar een crypto-wallet of te storten op Coingarden.

Transacties onomkeerbaar

Koop- en verkooptransacties zijn vanwege schommelingen van de koers niet omkeerbaar. Eenmaal gedane aankopen of verkopen zijn definitief (zie uitsluiting herroepingsrecht).

Belastingen

Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en in welke mate, belastingen van toepassing zijn op alle transacties. Je transactie geschiedenis is in te zien op je Coingarden dashboard.

Limieten

Coingarden stelt limieten aan het aantal cryptocurrencies die je kan kopen of verkopen op een bepaald moment. Deze limiet is aangegeven tijdens het bestelproces. Coingarden behoudt zich het recht voor om het aantal cryptocurrencies dat je kan kopen of verkopen aan te passen.

Vertraging

Coingarden slaat je cryptocurrencies veilig op in een combinatie van online en offline opslag. Coingarden zal een gedeelte van de cryptocurrencies online aanhouden om snelle betalingen mogelijk te maken. Het kan nodig zijn voor Coingarden om cryptocurrencies uit de offline opslag te halen om een cryptocurrency te verkopen. Hierdoor kan het zijn dat een verkoop verzoek 48 uur of meer niet kan worden geaccepteerd. Als gebruiker van Coingarden accepteer je het risico dat een cryptocurrency transactie door Coingarden kan worden vertraagd en ga je ermee akkoord Coingarden niet verantwoordelijk te houden is voor enige schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met deze vertraging.

Ongeoorloofd gebruik

Je komt overeen dat je geen andere dan je eigen account zal gebruiken, of toegang probeert te krijgen tot de account van een ander, of anderen zal helpen bij het verkrijgen van toegang door onbevoegden.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je account gegevens, waaronder je wachtwoord.

Als er verdachte activiteiten op je account door Coingarden worden waargenomen, zullen wij je om aanvullende informatie vragen en zullen wij je account en alle lopende transacties in afwachting van deze informatie bevriezen. Je stemt ermee in om aan deze verzoeken gehoor te geven.

Je bent verplicht om Coingarden onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord, of enige andere schending van de beveiliging via onze contactpagina. Het Coingarden-account van een klant die deze regels overtreedt kan worden beëindigd, en daarna zal de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade die opgelopen is door Coingarden of een gebruiker van de site.

Beëindiging

Je kunt deze overeenkomst met Coingarden beëindigen, en op elk gewenst moment jouw account opzeggen, na afwikkeling van lopende transacties. Coingarden kan je toegang tot enige of alle Coingarden accounts opschorten of beëindigen om de volgende redenen, maar niet beperkt tot:

(1) pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de site te verkrijgen of pogingen om de account van een ander te gebruiken of het verlenen van hulp aan anderen bij voorgaande,

(2) het omzeilen van software beveiligingsfuncties,

(3) het gebruik van het account om illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, illegale kansspelen, financiering van terrorisme, kwaadwillig hacken of andere criminele activiteiten uit te voeren,

(4) de schendingen van deze gebruiksvoorwaarden,

(5) onverwachte operationele problemen,

(6) een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten,

(7) zoals vereist door een geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel,

(8) bij faillissement van Coingarden,

(9) bij beëindigen van Coingarden. In dit geval zal Coingarden je per e-mail vragen je crypto currencies om te zetten naar Euros en te laten uitbetalen op je bankrekening.

Inactieve accounts

Doordat crypto currencies als langere tijd kunnen worden aangehouden, kan een account langere tijd niet inactief zijn.  Bij inactiviteit van een account wordt:

Na 1 jaar een mail gestuurd met het bericht dat er geen activiteiten zijn.

Na 2 jaar wordt opnieuw een mail gestuurd.

Na 3 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven en met de mogelijkheid dat gebruikers hun account kunnen opheffen (en de manier waarop).

Na 4 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven en met de mogelijkheid dat gebruikers hun account kunnen opheffen (en de manier waarop).

Na 5 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven, indien de gebruiker niet reageert wordt de rekening opgeheven en de crypto currencies omgezet naar euro’s (minus de kosten) en op de bankrekening van de gebruiker gestort. Indien de bankrekening niet meer bekend is, vervalt het tegoed.

Beschikbaarheid

Coingarden geeft geen garantie voor een continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot alle delen van de Coingarden-diensten, aangezien de dienst en werking van de Coingarden site verstoord kan worden door allerlei factoren die buiten onze controle liggen. Wij streven naar een beschikbaarheid van 100% om aan je behoeften te voldoen, maar er zijn geen garanties dat de toegang niet wordt onderbroken, of dat er geen vertragingen, storingen, fouten, omissies of het verlies van de verzonden informatie zijn. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site normaal kan worden benaderd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen de site opschorten voor onderhoud, maar zullen alle redelijke inspanningen leveren om je vooraf in kennis te stellen. Je erkent dat dit niet mogelijk is in geval van nood.

Computervirussen

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid, voor schade of onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen en andere malware die je computer of andere apparatuur kan beïnvloeden. We raden je aan regelmatig gebruik te maken van virus screening en preventie software. Je moet zich er ook bewust zijn dat SMS en e-mail diensten kwetsbaar zijn voor spoofing en phishing-aanvallen en je dient berichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van Coingarden altijd zorgvuldig te controleren. Log altijd in op je Coingarden account via de Coingarden site om transacties of benodigde acties te beoordelen of als je een zekerheid wenst over de echtheid van een mededeling of aankondiging.

Privacy

Het beschermen van je privacy is erg belangrijk voor Coingarden. Lees ons privacy beleid, dat wordt opgenomen door verwijzing in deze overeenkomst, met het oog op een beter begrip van onze inzet voor het behoud van je privacy, evenals ons gebruik en openbaarmaking van je gegevens.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Coingarden en elk van haar werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van elke claim of eis (waaronder juridische kosten en eventuele boetes, kosten of boetes opgelegd door een regelgevende instantie) die voortkomen uit of in verband komen met (a) je schending van deze overeenkomst, (b) je gebruik van de Coingarden-account, of (c) je schending van enige wet, regel of regelgeving, of de rechten van een derde partij.

Fusies of overnames

In het geval dat Coingarden wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor, in een van deze omstandigheden, om de informatie die wij van je hebben verzameld in het kader van een dergelijke fusie, overname, verkoop of andere over te dragen.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, tekortkoming in de nakoming of onderbreking van de dienst die direct of indirect het gevolg zijn van een oorzaak of voorwaarde buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt te zijn, daad van burgerlijke of militaire autoriteiten, daad van terrorisme, hacks, onlusten, oorlog, staking of andere arbeidsconflicten, brand, onderbreking van de telecommunicatie of internet diensten of netwerk provider diensten, het falen van apparatuur en / of software, andere ramp of een andere gebeurtenis die buiten onze redelijke controle en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Financieel advies

In deze gebruiksvoorwaarden is geen enkel advies opgenomen. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van crypto currencies is jouw beslissing en Coingarden is niet aansprakelijk voor enige geleden schade zijn.

Regulering

Onze diensten bestaan uit het faciliteren van het kopen, aanhouden en verkopen van cryptocurrencies. De diensten die wij leveren vallen niet binnen de Wet financieel toezicht (Wft).

Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

Klachtenafhandeling

Laat het ons direct weten als je een klacht hebt. Dan kunnen we je snel helpen.

Je kunt met je klacht terecht bij de supportafdeling, via email. De contactgegevens vind je op onze contactpagina. De supportafdeling zal hier direct op reageren en samen met je een oplossing voor het probleem zoeken.

Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt en je wilt een officiële klacht indienen, dan kun je je klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directeur van Coingarden. In deze klacht moet in ieder geval zijn opgenomen: je naam en adres, de datum, en een duidelijke omschrijving van de klacht.

De klacht wordt geregistreerd en je ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 1 week wordt een afspraak gemaakt met de directeur van Coingarden en wordt in overleg gekeken wat de oplossing wordt voor het probleem. De oplossing wordt schriftelijk aan je bevestigd.