Door gebruik te maken van deze website en door een Coingarden account aan te maken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Ook voldoe je aan de bepalingen en voorwaarden in deze voorwaarden. Als je de voorwaarden niet accepteert, dan kun je geen gebruik maken van deze website.

Door het aanmaken van een Coingarden account verklaar je uitdrukkelijk en garandeer je dat je deze voorwaarden accepteert en dat je tenminste 18 jaar oud bent of toestemming hebt van een ouder of voogd.

 

Aanmaken van een Coingarden account

Om een Coingarden account aan te maken, moet je je aanmelden door middel van een e-mailadres en wachtwoord. Je e-mailadres zal worden geverifieerd. Coingarden kan naar eigen inzicht het aanmaken van een account weigeren.

 

Persoonlijke gegevens

Om bepaalde functies van je Coingarden account te kunnen gebruiken, kan je gevraagd worden om Coingarden bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, telefoonnummer en e-mailadres en IBAN. Coingarden behoudt zich het recht voor om verdere vragen te stellen en acties te ondernemen om je identiteit te verifiëren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die je indient, en je dient Coingarden op de hoogte te stellen indien de informatie verandert.

 

Eigen verantwoordelijkheid / beveiliging

Het invoeren de juiste gegevens is je eigen verantwoordelijkheid en van groot belang aangezien transacties niet terug te draaien zijn. Na de bevestiging van de aankoop op verkoop, is deze definitief en kan deze niet geannuleerd, teruggedraaid of veranderd worden.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je inloggegevens. Daarnaast ben jezelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging van je e-mail en de apparaten waarmee je Coingarden gebruikt.

 

Geen garantie waardebehoud

Je dient er van bewust te zijn dat de Euro waarde van de crypto currencies sterk kunnen fluctueren. Er is geen enkele garantie voor enig waardebehoud.

 

Aankopen en verkopen

Coingarden behoudt zich het recht voor om aankopen en verkopen op te schorten, te weigeren of te annuleren, en een account te bevriezen, als een vermoeden bestaat van frauduleus handelen of in antwoord op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel.

 

Crypto currencies aankopen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid, kun je crypto currencies kopen bij Coingarden. Coingarden zal je de coins verkopen voor een bedrag dat gelijk is aan het totaal aantal crypto currencies dat je wilt kopen, vermenigvuldigd met de genoemde koopprijs op het moment dat je de transactie te initieert. Na afhandeling van de aankoop transactie, kan een aankoop niet geannuleerd, teruggedraaid of veranderd worden.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Crypto currencies kunnen niet geruild of geretourneerd worden, aangezien de koers continue aan verandering onderhevig is. Je kunt crypto currencies altijd verkopen tegen de dan geldende verkoopkoers.

 

De aankoop en verkoop van crypto currencies is uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien het producten of diensten betreffen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer (Coingarden) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (artikel 16 Uitzonderingen op het herroepingsrecht, RICHTLIJN 2011/83/EU).

 

Crypto currencies verkopen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid voor het verkopen van crypto currencies, kun je crypto currencies verkopen aan Coingarden. Coingarden zal zijn bank opdracht geven om het bedrag over te maken op de door jou geselecteerde bankrekening, voor een bedrag dat gelijk is aan het totaal aantal Crypto currencies dat je wenst te verkopen, vermenigvuldigd met de genoemde verkoopprijs op het moment dat je de transactie initieert. Coingarden zal je vragen om de verkooptransactie binnen 10 minuten te bevestigen via email. Na 10 minuten vervalt de verkooptransactie. Indien de verkooptransactie is bevestigd via email zal het overeengekomen bedrag binnen twee tot drie werkdagen worden bijgeschreven op je bankrekening. Wegens koersschommelingen is de verkoopactie na bevestiging niet meer terug te draaien.

 

Crypto currencies overmaken / versturen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid voor het overmaken van crypto currencies, kun je crypto currencies versturen. Je kunt crypto currencies versturen naar een emailadres of naar een crypto currenciesadres. Uit veiligheidsoverwegingen ontvang je een email met de gegevens van de overschrijving. Je kunt hier de bedragen en de gegevens nog controleren. Indien je op de link klikt in de email wordt de overschrijving definitief. Indien je de crypto currencies toch niet wilt versturen, kun je de e-mail verwijderen. De link is 1 uur geldig, daarna vervalt de transactie. Indien je verstuurt naar email zal de ontvanger een email krijgen ter bevestiging of ter acceptatie (bij een nieuwe gebruiker).

 

Als je een Crypto currencies transactie initiëert door het invoeren van een Crypto currenciesadres van de ontvanger, zal Coingarden bevestigen dat het Crypto currenciesadres geldig is; echter Coingarden kan niet bevestigen dat het Crypto currenciesadres behoort tot de beoogde ontvanger. Je dient deze informatie zelf vooraf te controleren.

 

Coingarden zorgt ervoor dat binnen enkele minuten de transactie wordt aangemaakt en verzonden over het crypto currencies-netwerk. Coingarden heeft geen invloed op de verdere afhandeling door het netwerk.

 

Het versturen van crypto currencies mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Transacties naar frauduleuze websites of personen kunnen tot gevolg hebben dat je transacties worden geblokkeerd en je account bevroren wordt. Coingarden behoudt zich het recht voor eventuele kosten door te berekenen.

 

Transacties onomkeerbaar

Koop- en verkooptransacties zijn wegens koersschommelingen niet omkeerbaar. Eenmaal gedane aankopen of verkopen zijn definitief (zie uitsluiting herroepingsrecht).

 

Het versturen van crypto currencies is niet terug te draaien, alle transacties in het crypto currenciesnetwerk zijn definitief.

 

Belastingen

Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en in welke mate, belastingen van toepassing zijn op alle transacties. Je transactie geschiedenis is in te zien op je Coingarden rekening.

 

Limieten

Coingarden stelt limieten aan het aantal crypto currencies die men kan kopen of verkopen op een bepaalde dag. Zie onze pagina met alle limieten binnen de crypto currenciesrekening. Coingarden behoudt zich het recht voor om het bedrag van de crypto currencies die men kan kopen, of verkopen aan te passen.

 

Vertraging

Coingarden slaat je crypto currencies veilig op in een combinatie van online en offline opslag. Minimaal 95% van alle tegoeden worden bewaard in offline opslag. Hierdoor kan het nodig zijn voor Coingarden om deze informatie uit offline opslag te halen om een crypto currenciestransactie volgens je instructies uit te voeren, wat de aanvang of toewijzing van deze crypto currenciestransactie kan uitstellen tot 48 uur of meer. Als gebruiker van de Coingarden account, accepteer je het risico dat een crypto currenciestransactie door Coingarden kan worden vertraagd en ga je ermee akkoord Coingarden niet verantwoordelijk te houden is voor enige schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met deze vertraging.

 

Ongeoorloofd gebruik

Je komt overeen dat je geen andere dan je eigen account zal gebruiken, of toegang probeert te krijgen tot de account van een ander, of anderen zal helpen bij het verkrijgen van toegang door onbevoegden.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je account gegevens, waaronder je wachtwoord.

Als er verdachte activiteiten op je account door Coingarden worden waargenomen, zullen wij je om aanvullende informatie vragen en zullen wij je account en alle lopende transacties in afwachting van deze informatie bevriezen. Je stemt ermee in om aan deze verzoeken gehoor te geven.

Je bent verplicht om Coingarden onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord, of enige andere schending van de beveiliging via onze contactpagina. De Crypto currenciesrekening van een klant die deze regels overtreedt kan worden beëindigd, en daarna zal de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade die opgelopen is door Coingarden of een gebruiker van de site.

 

Beëindiging

Je kunt deze overeenkomst met Coingarden beëindigen, en op elk gewenst moment de Crypto currenciesrekening opzeggen, na afwikkeling van lopende transacties. Coingarden kan je toegang tot enige of alle Coingarden accounts opschorten of beëindigen om de volgende redenen, maar niet beperkt tot:

(1) pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de site te verkrijgen of pogingen om de account van een ander te gebruiken of het verlenen van hulp aan anderen bij voorgaande,

(2) het omzeilen van software beveiligingsfuncties,

(3) het gebruik van het account om illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, illegale kansspelen, financiering van terrorisme, kwaadwillig hacken of andere criminele activiteiten uit te voeren,

(4) de schendingen van deze gebruiksvoorwaarden,

(5) onverwachte operationele problemen,

(6) een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten,

(7) zoals vereist door een geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel.

(8) bij faillissement van Coingarden wordt het tegoed uitgekeerd naar de bankrekeningnummer van de gebruik onder aftrek van de kosten. Indien geen bankrekeningnummer bekend is zal de gebruiker een mail ontvangen om te vragen naar de gegevens.

 

Inactieve accounts

Doordat crypto currencies als belegging kunnen worden aangehouden, kan een account langere tijd niet inactief zijn.  Bij inactiviteit van een account, wordt:

 

Na 1 jaar wordt een mail gestuurd met het bericht dat er geen activiteiten zijn.

 

Na 2 jaar wordt opnieuw een mail gestuurd.

 

Na 3 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven en met de mogelijkheid dat gebruikers hun account kunnen opheffen (en de manier waarop).

 

Na 4 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven en met de mogelijkheid dat gebruikers hun account kunnen opheffen (en de manier waarop).

 

Na 5 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven, indien de gebruiker niet reageert wordt de rekening opgeheven en de crypto currencies omgezet naar euro’s (minus de kosten) en op de bankrekening van de gebruiker gestort. Indien de bankrekening niet meer bekend is, vervalt het tegoed.

 

Beschikbaarheid

Coingarden geeft geen garantie voor een continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot alle delen van de Coingarden diensten, aangezien de dienst en werking van de Coingarden site verstoord kan worden door allerlei factoren die buiten onze controle liggen. Wij streven naar een beschikbaarheid van 100% om aan je behoeften te voldoen, maar er zijn geen garanties dat de toegang niet wordt onderbroken, of dat er geen vertragingen, storingen, fouten, omissies of het verlies van de verzonden informatie zijn. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site normaal kan worden benaderd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen de site opschorten voor onderhoud, maar zullen alle redelijke inspanningen leveren om je vooraf in kennis te stellen. Je erkent dat dit niet mogelijk is in geval van nood.

 

Computervirussen

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid, voor schade of onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen en andere malware die je computer of andere apparatuur kan beïnvloeden. We raden je aan regelmatig gebruik te maken van virus screening en preventie software. Je moet zich er ook bewust zijn dat SMS en e-mail diensten kwetsbaar zijn voor spoofing en phishing-aanvallen en Je dient berichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van Coingarden altijd zorgvuldig te controleren. Log altijd in op je Coingarden account via de Coingarden site om transacties of benodigde acties te beoordelen of als je een zekerheid wenst over de echtheid van een mededeling of aankondiging.

 

Privacy

Het beschermen van je privacy is erg belangrijk voor Coingarden. Lees ons privacy beleid, dat wordt opgenomen door verwijzing in deze overeenkomst, met het oog op een beter begrip van onze inzet voor het behoud van je privacy, evenals ons gebruik en openbaarmaking van je gegevens.

 

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Coingarden en elk van haar werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van elke claim of eis (waaronder juridische kosten en eventuele boetes, kosten of boetes opgelegd door een regelgevende instantie) die voortkomen uit of in verband komen met (a) je schending van deze overeenkomst, (b) je gebruik van de Coingarden account, of (c) je schending van enige wet, regel of regelgeving, of de rechten van een derde partij.

 

Fusies of overnames

In het geval dat Coingarden wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor, in een van deze omstandigheden, om de informatie die wij van je hebben verzameld in het kader van een dergelijke fusie, overname, verkoop of andere over te dragen.

 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, tekortkoming in de nakoming of onderbreking van de dienst die direct of indirect het gevolg zijn van een oorzaak of voorwaarde buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt te zijn, daad van burgerlijke of militaire autoriteiten, daad van terrorisme, hacks, onlusten, oorlog, staking of andere arbeidsconflicten, brand, onderbreking van de telecommunicatie of internet diensten of netwerk provider diensten, het falen van apparatuur en / of software, andere ramp of een andere gebeurtenis die buiten onze redelijke controle en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

Financieel advies

In deze gebruiksvoorwaarden is geen enkel advies opgenomen. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van crypto currencies is jouw beslissing en Coingarden is niet aansprakelijk voor enige geleden schade zijn.

 

Regulering

Onze diensten bestaan uit het faciliteren van het kopen, aanhouden en verkopen van cryptocurrencies. De diensten die wij leveren vallen niet binnen de Wet financieel toezicht (Wft).

 

Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Klachtenafhandeling

Laat het ons direct weten als je een klacht hebt. Dan kunnen we je snel helpen.

Je kunt met je klacht terecht bij de supportafdeling, via de chat, email of telefoon. De contactgegevens vind je op onze contactpagina. De supportafdeling zal hier direct op reageren en samen met je een oplossing voor het probleem zoeken.

 

Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt en je wilt een officiële klacht indienen, dan kun je je klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directeur van Coingarden. In deze klacht moet in ieder geval zijn opgenomen: je naam en adres, de datum, en een duidelijke omschrijving van de klacht.

De klacht wordt geregistreerd en je ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 1 week wordt een afspraak gemaakt met de directeur van Coingarden en wordt in overleg gekeken wat de oplossing wordt voor het probleem. De oplossing wordt schriftelijk aan je bevestigd.

Website by Webroots

Winkelmandje Item verwijderd Ongedaan maken
  • Geen producten in winkelmandje