Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Coingarden BV (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar gebruikers. 

Indien je een account bij Coingarden aanmaakt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Coingarden B.V.
Startbaan 5
1185 XP Amstelveen
Geregistreerd onder KVK nummer: 70829268

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt Coingarden en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IBAN bankrekeningnummer
  • Bedragen in EUR en digitale valuta (BTC,ETH,XRP)
  • Datum en tijdstip van transacties

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over jouw account en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  • je naam en IBAN worden gebruikt om betalingen te verifiëren. De IBAN gebruiken we ook voor uitbetalingen.  
  • je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie.
  • Uw transactiegegevens worden bewaard ter verificatie en om u te kunnen assisteren bij vragen.

E-mail marketing (opt-out):

De organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de organisatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


E-mailmarketing (opt-in):

Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na opzeggen van je account bij de organisatie. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via [email protected] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met [email protected]. de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming [email protected] Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze support afdeling aan [email protected].

6. Wijzigingen

6.1 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Winkelmandje Item verwijderd Ongedaan maken
 • Geen producten in winkelmandje